Quruluş Amacımız

Quruluş amacımız

Formalaşmış millət olmaq uzun və ağrılı bir sürəcdir. Azərbaycan Türkünün dramatik siyasi tarixi bu sürəcin normal şərtlərdə və dünya təcrübəsinə uyğun yolla getməsinə mane olmuşdur. Sovet dönəmində və ondan sonra bu sürəc məcrasından sapdırıldı, yanlış istiqamətlərə yönləndirildi. Bu gün aydın görünən özünə inamsızlıq, milli şüurun zəyifliyi və milli birliyin olmaması günümüzün kəsgin problemi olaraq qalmaqdadır. Azərbaycanın quzeyində demokratikləşmənin dərinləşməsi, Azərbaycanın güneyində isə bağımsızlığın əldə edilməsi məhz bu millətləşmə sürəcinin gedişatından asılıdır.

Millətləşmə sürəcinin ən önəmli birinci aşaması, milli kimlik məsələlərinə aydınlıq gətirmək və qalıcı ortaq dəyərlər sistemini yaratmaqdır. Bu amaçla Türkçü Düşüncə Birliyi (TDB) çərçivəsində bir düşüncə hərəkatı başlatmağa qərar verdik. TDB’nin iş prinsiplərinin başında Türklüyə xidmət və günlük siyasətə qarışmamaq durur.

TDB’nin hədəf kütləsi kimliyini bilmək istəyən kəsimdir.

TDB’nin qayəsi Azərbaycanda Türk millətinin varlığıdır.

Bu qayəyə uyğun olaraq:

  • Türkçülüyün nəzəri cəhətdən təkmilləşdirilməsi;

 

  • Türklüyün və Türkçülüyün yad qüvvələrin hücumlarından qorunması;

 

  • Türk adının müdafiəsi, xalq tərəfindən mənimsənilməsi;

 

  • Türk tarix konseptinin hazırlanması və təbliği;

 

  • Tək və rəqibsiz dövlət dili fikrinin müdafiəsi;

 

  • Düşüncə həyatının milliləşdirilməsi gərəkdir.